Strona główna > Regulaminy > Regulamin Grantu dla Młodych Naukowców pod patronatem Klubu 30 PTK 2017

Regulamin Grantu dla Młodych Naukowców pod patronatem Klubu 30 PTK 2017

Koleżanki i Koledzy,
Młodzi Naukowcy,

W imieniu Klubu 30 i Komisji Nauki i Grantów ZG PTK zapraszamy do składania aplikacji o „Grant dla Młodych Naukowców pod patronatem Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2017”.

Zapraszamy,

Prof. Rafał Baranowski
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów ZG PTK

 

Regulamin Grantu dla Młodych Naukowców pod patronatem Klubu 30 PTK 2017


 1. Podania o finansowanie projektów naukowych w ramach Rocznego Grantu dla Młodych Naukowców pod patronatem Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego mogą składać aktywni członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (niezbędny roczny staż członkowski) przed ukończeniem 33 roku życia w roku kalendarzowym składania wniosku. O finansowanie projektów nie mogą ubiegać się osoby realizujące obecnie Grant Naukowy Młodych Naukowców przyznany w latach ubiegłych oraz osoby, które nie rozliczyły  grantu przyznawanego wczesniej przez PTK (dotyczy również grantów wyjazdowych). O Grant nie mogą się również ubiegać pracownicy firm farmaceutycznych. Wnioskodawcą lub współwykonawcą projektu nie może być osoba należąca do jury konkursu.
 
2. Kandydaci zgłaszają swoje aplikacje w formie pisemnej oraz elektronicznej - aplikacje przyjmowane są TYLKO w formacie dołączonym w załączniku  (załącznik 1) - osoby dokumentujące rozliczenie wcześniej otrzymanych grantów wyjazdowych dołączają dokumenty zgodnie z uwagami w punkcie 17. Wnioski należy przesłać w formie elektronicznej i pisemnej w terminie do dnia 15 kwietnia 2017 (liczy się termin dotarcia wniosku w formie elektronicznej)
Adres: zarzad.glowny@ptkardio.pl
Wnioski w formie pisemnej powinny być przesłane na adres siedziby PTK: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ul. Stawki 3a, lok. 1-2, 00-193 Warszawa

 3. Jury konkursu i wybór laureata/ów: Skład jury konkursu stanowi Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, aktualny Prezes Klubu 30 PTK, Prezes-Elekt i dwóch poprzednich Prezesów Klubu 30 PTK. W przypadku, gdy projekt zostanie zgłoszony przez kandydata reprezentującego ośrodek osoby należącej do jury, ocenę przeprowadzają wyłącznie pozostali recenzenci. 
 
Wybór laureata. Jury konkursu (w składzie jak wyżej) po sprawdzeniu zgodności wniosków z punktami 1-6 regulaminu przeprowadzi w pierwszym etapie wstępną ocenę projektów według ramowego formularza punktowego i wskaże 3 kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego udziału w konkursie. W drugim etapie wymagane jest, aby wskazani kandydaci omówili projekty badawcze w formie wystąpienia na Wiosennym Spotkaniu Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (8-minutowa prezentacja oraz 6-minutowa dyskusja). Ostatecznie jury wskaże nagrodzoną 1 pracę spośród projektów uczestniczących w drugim etapie na podstawie uzyskanej najwyższej średniej w szczegółowym formularzu punktowym. 
 
4. W roku 2017 zostanie przyznany 1 grant naukowy w wysokości 50 000,00 PLN. 
 
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas ceremonii otwarcia Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 
6. Grant zostanie przekazany laureatowi w terminie do 15 listopada 2017 roku.
 
7. Po zakończeniu projektu laureat/ci przedstawiają Komisji merytoryczny i finansowy raport z pracy najpóźniej w terminie 6 miesięcy od zakończenia grantu wg wzoru. Efektem prowadzonych badań ma być publikacja (publikacje) w recenzowanych czasopismach, preferowana publikacja w Kardiologii Polskiej lub piśmie  z IF>1,0. W publikacji należy wskazać źródło finansowania. Kopie publikacji (ewentualnie z informacją o przyjęciu do druku) należy nadesłac wraz ze sprawozdaniem. Wyniki pracy powinny zostać również przedstawione na kongresie PTK w 2018 lub 2019 roku  

Regulamin Grantu – załącznik 1.

Formularz wniosku – załącznik 2.

 

regulamin_grantu_dla_mlodych_naukowcow_pod_patronatem_klubu_30_ptk_2017.pdf ikona pdf

 

zalacznik_2.doc ikona pdf