Strona główna > Regulaminy > Regulamin Grantu dla Młodych Naukowców pod patronatem Klubu 30 PTK 2018

Regulamin Grantu dla Młodych Naukowców pod patronatem Klubu 30 PTK 2018

 1. Podania o finansowanie projektów naukowych w ramach Rocznego Grantu dla Młodych Naukowców pod patronatem Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego mogą składać aktywni członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (niezbędny roczny staż członkowski) przed ukończeniem 33. roku życia w roku kalendarzowym składania wniosku. O finansowanie projektów nie mogą ubiegać się osoby realizujące obecnie Grant Naukowy Młodych Naukowców przyznany w latach ubiegłych oraz osoby, które nie rozliczyły grantu przyznawanego wcześniej przez PTK (dotyczy również grantów wyjazdowych). O Grant nie mogą się również ubiegać pracownicy firm farmaceutycznych i sprzętowych. Wnioskodawcą lub współwykonawcą projektu nie może być osoba należąca do jury konkursu.

 2. Kandydaci zgłaszają̨ swoje aplikacje w formie pisemnej oraz elektronicznej.
  a)  aplikacje przyjmowane są TYLKO w formacie dołączonym w załączniku 1 – zawierającym oświadczenie kierownika ośrodka o formalnych i technicznych możliwościach realizacji Grantu w kierowanej przez niego jednostce (dostęp do pracowni, sprzętu),
  b) osoby dokumentujące rozliczenie wcześniej otrzymanych grantów wyjazdowych dołączają dokumenty zgodnie z uwagami w punkcie 17 załącznika 1,
  c)  wnioski należy przesłać w formie elektronicznej i pisemnej w terminie do dnia 15 kwietnia 2018 (liczy się termin dotarcia wniosku w formie elektronicznej) Adres: zarzad.glowny@ptkardio.pl
  d) wnioski w formie pisemnej powinny być przesłane na adres siedziby PTK: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ul. Stawki 3a, lok. 1-2, 00-193 Warszawa

 3. Jury konkursu i wybór laureata/ów:
  Skład jury konkursu stanowi Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, aktualny Prezes Klubu 30 PTK, Prezes-Elekt i dwóch poprzednich Prezesów Klubu 30 PTK. W przypadku, gdy projekt zostanie zgłoszony przez kandydata reprezentującego ośrodek osoby należącej do jury, ocenę przeprowadzają wyłącznie pozostali recenzenci.
  Wybór laureata. Jury konkursu (w składzie jak wyżej) po sprawdzeniu zgodności wniosków z punktami 1-6 regulaminu przeprowadzi w pierwszym etapie wstępną ocenę projektów według ramowego formularza punktowego i wskaże 3 kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego udziału w konkursie. W drugim etapie wymagane jest, aby wskazani kandydaci omówili projekty badawcze w formie wystąpienia na Wiosennym Spotkaniu Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (8-minutowa prezentacja oraz 6-minutowa dyskusja). Ostatecznie jury wskaże nagrodzoną 1 pracę spośród projektów uczestniczących w drugim etapie na podstawie uzyskanej najwyższej średniej w szczegółowym formularzu punktowym. 

 4. W roku 2018 zostanie przyznany 1 grant naukowy w wysokości 50 000,00 PLN. 

 5. Zgłoszony projekt badawczy nie może być w całości finansowany z innych źródeł. Jeśli zgłoszony projekt jest w momencie zgłoszenia finansowany z innych źródeł wnioskodawca powinien uzasadnić konieczność zwiększenia środków finansowych i szczegółowo opisać, które dodatkowe zadania badawcze będą stanowiły podstawę rozliczenia Grantu.

 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas ceremonii otwarcia Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 7. Grant zostanie przekazany laureatowi w terminie do 15 listopada 2018 roku.

 8. Przed rozpoczęciem realizacji Grantu laureat jest zobowiązany dostarczyć zgodę właściwej komisji bioetycznej (jeśli projekt badawczy jej wymaga) oraz dyrekcji szpitala na prowadzenie projektu.

 9. Czas realizacji Grantu wynosi 24 miesiące. Czas może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony o maksymalnie 6 miesięcy. Podanie o wydłużenie czasu Grantu należy złożyć maksymalnie do 3 miesięcy przed jego planowym zakończeniem.

 10. Po zakończeniu projektu laureat/ci przedstawiają Komisji merytoryczny i finansowy raport z pracy najpóźniej w terminie 6 miesięcy od zakończenia grantu wg wzoru – załącznik 2.

 11. Efektem prowadzonych badań ma być publikacja (publikacje) w recenzowanych czasopismach, preferowana publikacja w Kardiologii Polskiej lub innym piśmie z IF > 1,0. W publikacji należy wskazać źródło finansowania. Kopie publikacji (ewentualnie z informacją o przyjęciu do druku) należy nadesłać wraz ze sprawozdaniem. Wyniki pracy powinny zostać również przedstawione na kongresie PTK w 2019 lub 2020 roku.

 

grant_dla_mlodych_naukowcow_2018_regulamin.pdf ikona pdf

 

zalacznik_nr_1.doc ikona pdf

 

zalacznik_nr_2.doc ikona pdf