Strona główna > Regulaminy > Regulamin Stypendium Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Regulamin Stypendium Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Stypendium Klubu 30 PTK: inicjatywa Prezesa kadencji 2015-2017

Ideą stypendium jest możliwość doskonalenia umiejętności członków Klubu 30 w dowolnej dziedzinie kardiologii w innym ośrodku niż macierzysty. Wysokość stypendium to 2000 pln – taka suma umożliwia pokrycie kosztów związanych z odbywaniem stypendium. 1000 pln otrzymuje osoba szkoląca stypendystę. Osoba szkoląca stypendystę może zrezygnować z wynagrodzenia.

Regulamin szczegółowy:

 1. O stypendium mogą ubiegać się osoby do 35. roku życia włącznie. Decyduje wiek w dniu składania wniosku aplikacyjnego.
 2. O kolejności przyznawania stypendiów decyduje wiek kandydata. Pierwszeństwo w przyznawaniu stypendiów przysługuje osobom starszym.
 3. Termin przesyłania wniosków aplikacyjnych o stypendium to dzień 31.03 każdego roku.
  3.1. W przypadku tego samego wieku kandydatów pod uwagę będzie brana kolejność wpłynięcia wniosku aplikacyjnego.
 4. Stypendium można otrzymać tylko raz.
 5. Ilość stypendiów w danym roku będzie ogłaszana w oficjalnym komunikacie Klubu 30.
 6. W przypadku, gdy staż miałby odbywać się w tym samym mieście, co miejsce zamieszkania kandydata, wówczas wypłacona zostaje jedynie kwota dla osoby szkolącej stypendystę.
 7. Czas trwania stażu nie może być krótszy niż 2 tygodnie.
 8. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest dołączenie do wniosku aplikacyjnego:
  8.1. Programu szkolenia
  8.2. Zgody przełożonego kandydata (kierownik Kliniki w ośrodku Klinicznym, kierownik lub ordynator oddziału w ośrodku nieklinicznym) na odbycie stażu.
  8.3. Zgody kierownika Kliniki (w ośrodku Klinicznym), kierownika lub ordynatora oddziału (w ośrodku nieklinicznym), w którym będzie odbywało się szkolenie.
  8.4. Zgody osoby, która będzie bezpośrednio zaangażowana w proces szkolenia stypendysty. Zgoda zawierać musi program szkolenia.
 9. Stypendysta, po zakończeniu szkolenia, do dnia 31.01 kolejnego roku składa pisemne poświadczenie odbycia stażu (drogą elektroniczną na adres Sekretarza Klubu 30) podpisane przez kierownika Kliniki (w ośrodku Klinicznym) lub kierownika/ordynatora oddziału (w ośrodku nieklinicznym), w którym odbywało się szkolenie.
  9.1. Brak powyższego, będzie skutkował egzekucją przyznanych środków.
 10. W wyjątkowych sytuacjach nieokreślonych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Zarząd sekcji Klub 30.

 

regulamin_stypendium.pdf ikona pdf