Strona główna > O klubie > Regulamin

Regulamin

1. Klub 30 działa w ramach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK).

2. Do Klubu 30 może wstąpić członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

a) Do ukończenia 35. roku życia w roku złożenia wniosku.

b) Minimalny dorobek pozwalający na przyjęcie do Klubu 30 to Impact Factor stanowiący dwukrotność aktualnej (w dniu zgłoszenia wniosku) mediany dla czasopism z dziedziny kardiologia i choroby naczyń ogłaszanej przez Clarivate Analytics i publikowanej na stronie Klubu 30. Powyższy Impact Factor powinien zostać uzyskany poprzez opublikowanie jednego lub dwóch artykułów oryginalnych jako pierwszy autor.

c) Ubiegający się o wstąpienie do Klubu powinien przesłać wniosek (druk dostępny na stronie www Klubu) do Przewodniczącego Klubu w okresie od dnia 1 października do dnia 15 lutego następnego roku. Do wniosku należy dołączyć list popierający od samodzielnego pracownika naukowego, będącego członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

d) Osoby ubiegające się o wstąpienie do Klubu zapraszane są na wiosenne spotkanie, odbywające się w okresie kwiecień-czerwiec każdego roku; na spotkaniu tym, kandydat do  Klubu wygłasza wykład oparty na swym dotychczasowym dorobku naukowym; po wykładzie, członkowie Klubu w głosowaniu jawnym, przeprowadzanym metodą zwykłej większości głosów, opiniują kandydata na członka Klubu.

e) Przewodniczący Klubu przesyła informacje na temat nowych, pozytywnie zaopiniowanych kandydatów do Klubu do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego do 1 lipca każdego roku.

f) Kandydatury nowych członków są przedstawiane i zatwierdzane na posiedzeniach Zarządu Głównego przed Kongresem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

g) Oficjalne przyjęcie do Klubu następuje jeden raz w roku w trakcie ceremonii otwarcia Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

3. Celem działania Klubu jest integracja środowiska młodych kardiologów m.in. poprzez:

a) informowanie się nawzajem o prowadzonych badaniach naukowych

b) dzielenie się pomysłami badawczymi

c) inicjowanie wspólnych projektów

4. Formy pracy Klubu:

a) spotkania odbywające się co najmniej dwa razy w ciągu roku

b) utrzymywanie kontaktów telefonicznych i listownych

5. Członkowie Klubu spośród siebie wybierają Zarząd.

6. Zarząd Klubu 30 składa się z: Przewodniczącego, Przewodniczącego-Elekta, który jednocześnie pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego, Ustępującego Przewodniczącego oraz Członków w liczbie od 3 do 6, wybieranych na dwuletnie kadencje. Zarząd wybiera spośród Członków Zarządu Sekretarza i Skarbnika. Bierne prawo wyborcze do struktur Sekcji Klub 30 przysługuje członkom sekcji w wieku poniżej 40 lat w dniu głosowania.

7. Wybory Przewodniczącego-Elekta i Zarządu Klubu odbywają się co 2 lata, w roku wyborów do Zarządu Głównego PTK, na walnym zebraniu członków Klubu. Wybory są tajne. Przewodniczący-Elekt ustępującego Zarządu zostaje automatycznie Przewodniczącym Klubu 30 w kolejnej kadencji.

8. Po przeprowadzonych wyborach nowo wybrany zarząd Klubu składa Zarządowi PTK sprawozdanie z zebrania wyborczego i plan pracy. Na podstawie tych dokumentów Zarząd Główny podejmuje decyzję o zatwierdzeniu Zarządu Klubu.

9. Przewodniczący Klubu na zaproszenie Prezesa uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Głównego PTK.

10. Wszelkie formy współpracy międzynarodowej Klub podejmuje po uzyskaniu zgody ZG PTK ewentualnie Prezydium PTK.

11. Pod koniec kadencji Zarząd Klubu składa Zarządowi Głównemu PTK sprawozdanie ze swej działalności.

12. Zmiany w Regulaminie Klubu mogą zostać dokonane na wniosek każdego członka Klubu. Wymagają przegłosowania w trakcie wiosennych spotkań Klubu, a następnie zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTK.

 

Obowiązująca mediana dla czasopism z dziedziny „kardiologia i choroby naczyń” 
ogłoszona przez Clarivate Analytics wynosi: 3,1

Dwukrotność mediany wymagana do przyjęcia do Klubu 30 to: 6,2

 

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy